Contract - cadru
de comercializare a pachetelor de servicii turistice

Nr.......... din data  ...................

 

Părţile contractante

S.C. LUXURIA TRANS&TRAVEL SRL,  cu  sediul  în  BRAGADIRU,  str.  EPOCII,  NR. 3A, CUI: RO 31261740, titulară a Licenţei de turism nr. 6864/21.06.2013,  pentru Agenţia de Turism LUXURIA TRANS & TRAVEL, cu sediul în BRAGADIRU, str. EPOCII, NR. 3A, PARTER, jud. ILFOV, reprezentată prin CÎRLOVA-ȚONE CRISTINA-MĂDĂLINA în calitate de administrator, denumită în continuare Agenţia,

şi TURISTUL/REPREZENTANTUL TURISTULUI,

Dl./Dna.: NUME: ..................... ;  PRENUME: .........................

DOMICILIUL/REȘEDINȚA: ȚARA: ................; LOCALITATEA: ...............; SECTOR/JUD.......................; STRADA: .................., NR. .......;  BL. .............; SC.  .................;  ETAJ: ......; AP. ........

TELEFON: .................  E-MAIL:  ........................                                                      

POSESOR AL CI/BI; SERIA: ........;  NR. ................

ELIBERATĂ DE:  ……………………………………LA DATA: …………………………..

VALABILĂ  PĂNA LA DATA DE: …………………….., CNP: .............................

au convenit la încheierea prezentului contract.


 I. Obiectul contractului

     Îl constituie vânzarea de către Agenţie a pachetului de servicii turistice înscris în voucher, bilet de odihnă - tratament, bilet de excursie, factura, anexat la prezentul contract, şi eliberarea documentelor de plată.


 II. Preţul contractului și modalități de plată

        1. Prețul contractului este de ...................și se compune din costul serviciilor turistice efective, comisionul Agenției și T.V.A.. Dacă prețul nu este specificat în prezentul contract, atunci acesta este specificat în bonul de comandă (dacă există), alte documente de călătorie, cataloage, pliante, alte înscrisuri puse la dispoziție turistului, site-ul agenției, alte mijloace de comunicare electronică și/sau pe factură.

In situatia contractarii serviciilor turistice in regim early booking, reducerea este inclusa in pachet, iar procentul precizat se aplica numai serviciilor de cazare. In acest caz, orice modificare a contractului, solicitata de turist, determina anularea rezervarii cu penalizari si refacerea acesteia la pretul si conditiile din momentul reinscrierii. De asemenea, nerespectarea conditiilor de plata aplicate rezervarilor tip EB determina modificarea pretului pachetului conform ofertei standard.

         2. Modalități de plată:

2.1. La încheierea contractului se percepe un avans intre 20% si 80% din prețul contractului sau, după caz, plata integrală a contravalorii pachetului de servicii turistice.

2.2. În cazul în care la încheierea contractului s-a perceput un avans, plata finală se va face astfel:

  a) pentru serviciile turistice care necesită confirmare din partea prestatorilor, conform termenelor de plată comunicate de agenție în scris prin bonul de comandă sau alte mijloace de comunicare.

 b) pentru serviciile turistice care nu necesită confirmare din partea  prestatorilor, după cum urmează:


  A. termene de plata oferta STANDARD:

·         30% din pretul pachetului turistic la inscriere;

·         50% din pretul pachetului turistic cu minim 60 zile inaintea plecarii;

·         20%  din pretul pachetului turistic cu minim 30 zile inaintea plecarii.

  B. termene de plata oferta  EARLY BOOKING

·         30% din pretul pachetului turistic la inscriere;

·         50% din pretul pachetului turistic la termenul limita al ofertei de Early Booking;

·         20%  din pretul pachetului turistic cu minim 30 zile inaintea plecarii.

Conditiile de plata de mai sus (oferta standard si oferta early booking) se aplica in toate cazurile, cu exceptia celor in care programul valorificat / confirmat are propriile reguli de achitare (vezi conditiile ofertei sau ale programului turistic).

Depasirea termenului de plata determina aplicarea unei penalitati de 1% pentru fiecare zi de intarziere, procent aplicat la suma scadenta si neachitata.

      2.3. Plata serviciilor turistice externe aferente contractului se efectueaza într-o singură monedă. Daca factura emisa de Agentie este exprimata in valuta (eur, usd), aceasta se va achita in aceeasi moneda. In cazul in care, la cererea turistului, factura emisa de catre Agentie va fi exprimata in lei, aceasta se va intocmi la cursul BNR din ziua emiterii facturii, la care se adauga un comision de risc valutar de 2 %. 


III. Drepturile şi obligaţiile Agenţiei

       1. În cazul în care Agenţia este nevoită să modifice una dintre prevederile esenţiale ale contractului, are obligaţia să informeze turistul cu cel puţin 15 zile înainte de data plecării.

       2. Agenţia poate să modifice preţul contractului, în sensul majorării sau micşorării, după caz, numai dacă modificarea are loc ca urmare a variaţiilor costurilor de transport, ale redevenţelor şi ale taxelor aferente serviciilor de aterizare, debarcare/îmbarcare în porturi şi aeroporturi şi ale taxelor de turist ori ale cursurilor de schimb valutar aferente pachetului de servicii turistice contractat.

       3. În cazul în care, după începerea călătoriei turistice, o parte importantă din serviciile turistice prevăzute în contract nu este realizată sau Agenţia constată că nu le va putea realiza, aceasta este obligată:

      a) să ofere turistului alternative corespunzătoare în vederea continuării călătoriei turistice fără majorarea preţului, respectiv serviciile turistice oferite să fie de aceeaşi calitate şi cantitate;

      b) să restituie turistului sumele ce reprezintă diferenţa dintre serviciile turistice achitate şi cele efectiv prestate în timpul călătoriei turistice;

      c) în cazul în care nu pot fi oferite turistului alternative corespunzătoare sau acesta nu le acceptă din motive întemeiate, să asigure fără costuri suplimentare transportul retur alturistului la locul de plecare ori în alt loc agreat de acesta şi, după caz, despăgubirea pentru serviciile neprestate.

      4. Agenţia este răspunzătoare pentru buna executare a obligaţiilor asumate prin contract, cu excepţia următoarelor cazuri:

      a) când neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a obligaţiilor asumate prin contract se datorează turistului;

      b) când neîndeplinirea obligaţiilor se datorează unor cauze de forţă majoră sau unor împrejurări pe care nici Agenţia, nici prestatorii de servicii nu le puteau prevedea sau evita (modificări de orar sau de itinerar, întârzieri în traficul mijloacelor de transport etc.).

       4.1. În cazul achiziționării unui pachet de servicii turistice având în componență și asigurarea transportului pe cale aeriană, Transportatorul Aerian, fără a cere acordul agenției de turism care derulează programul turistic, are dreptul de a modifica orele de zbor. Prin urmare, Agenția nu este răspunzătoare pentru decolarea/aterizarea avioanelor la o altă oră decât cea înscrisă în programul turistic. Pentru aceste întârzieri, compania aeriană este obligată să asiste turiștii conform Regulamentului nr. 261/2004 implementat prin HG nr. 1912/2006. Orice problemă privind operarea zborului și acțiunile adiacente acestuia intră în competența și responsabilitatea transportatorului, biletul de avion reprezentând contractul între pasager și transportator. În cazul acestor pachete de servicii turistice, ziua de plecare și ziua de sosire nu sunt considerate zile turistice, acestea fiind destinate transportului.

         4.2. În situația achiziționării unui produs de tip croazieră, linia de croazieră poate modifica din motive ce țin de siguranța navigării, numărul cabinei și locația acesteia pe punți (o punte inferioară, una superioară, mai spre pupa sau spre prova, etc.), doar cu o cabină de aceeași categorie ca cea rezervată inițial, caz în care turistul nu va fi despăgubit în nici un mod având în vedere că este vorba de același tip de cabină ca și cel rezervat.

      5. Agenţia are obligaţia să furnizeze în scris turistului, în termen de 5  zile înainte de data plecării, următoarele informaţii:

     a) orarele, locurile escalelor şi legăturile, precum şi, după caz, locul ce urmează să fie ocupat de turist în fiecare dintre mijloacele de transport incluse în contract (mai putin avion);

     b) denumirea, sediul/adresa, numerele de telefon şi de fax ale reprezentanţei locale a organizatorului şi/sau a detailistului ori, în lipsa acesteia, un număr de apel de urgenţă care să îi permită contractarea organizatorului şi/sau a detailistului;

      c) pentru călătoriile minorilor neînsoţiţi de părinţi, informaţii care să permită părinţilor stabilirea unui contact direct cu copilul sau cu responsabilul de la locul cazării copilului.

 

 IV. Drepturile şi obligaţiile turistului

       1. În cazul în care turistul nu poate să participe la călătoria turistică, acesta poate să cesioneze  contractul unei terţe persoane care îndeplineşte toate condiţiile aplicabile pachetului de servicii  turistice contractat, cu obligaţia de a anunţa în scris Agenţia cu cel puţin 5 zile înaintea datei de  plecare. În acest caz Agenţia reziliază contractul cu turistul care cesionează contractul şi încheie  un alt contract cu noul turist. Pentru călătoriile individuale, în cazul în care mijlocul de transport  este avionul, transferul poate fi efectuat numai dacă există posibilitatea transferării locului de  zbor. Turistul care cedează pachetul său de servicii, precum şi cesionarul sunt responsabili în  mod solidar la plata preţului călătoriei şi a eventualelor costuri suplimentare apărute cu ocazia  acestei cedări.

       2. În cazul sejururilor de odihnă şi/sau de tratament, turistul are obligaţia să respecte  programul de acordare a serviciilor în România, respectiv: în staţiunile de pe litoral, cazarea se  face la ora 18,00 a zilei de intrare şi se termină la ora 12,00 a zilei înscrise pe voucher ori pe  biletul de odihnă şi/sau de tratament; în staţiunile din ţară, altele decât cele de pe litoral, cazarea se face începând cu ora 12,00 a zilei de intrare şi se termină cel târziu la ora 12,00 a zilei următoare celei înscrise pe bilet.

       3. În cazul în care preţurile stabilite în contract sunt majorate cu peste 10%, turistul poate  rezilia contractul, având dreptul la rambursarea de către Agenţie a sumelor plătite.

       4. Turistul este obligat să comunice Agenţiei, în termen de 5 zile calendaristice de la primirea înştiinţării prevăzute la cap. III pct. 1, hotărârea sa de a opta pentru:

       a) rezilierea contractului fără plata penalităţilor; sau

       b) acceptarea noilor condiţii ale contractului.

       5. În cazul în care turistul reziliază contractul sau Agenţia anulează călătoria turistică înaintea datei de plecare, turistul are dreptul:

       a) să accepte la acelaşi preţ un alt pachet de servicii turistice de calitate echivalentă sau  superioară, propus de Agenţie;

       b) să accepte un pachet de servicii turistice de calitate inferioară, propus de Agenţie, cu  rambursarea imediată a diferenţei de preţ;

       c) să i se ramburseze imediat toate sumele achitate în virtutea contractului.

       6. În toate cazurile menţionate turistul are dreptul să solicite Agenţiei şi o despăgubire  pentru neîndeplinirea prevederilor contractului iniţial, cu excepţia cazurilor în care:

       a) anularea s-a făcut datorită nerealizării numărului minim de persoane menţionat în contract,  iar Agenţia a informat în scris turistul cu cel puţin 15 zile calendaristice premergătoare datei plecării;

       b) anularea s-a datorat unui caz de forţă majoră (circumstanţe imprevizibile, independente de  voinţa celui care le invocă şi ale căror consecinţe nu au putut fi evitate în ciuda oricăror eforturi  depuse, în aceasta nefiind incluse suprarezervările, caz în care responsabilitatea revine companiei aeriene);

       c) anularea s-a făcut din vina turistului.

       7. Turistul are dreptul să rezilieze în orice moment, în tot sau în parte, contractul, iar în cazul  în care rezilierea îi este imputabilă, este obligat să despăgubească Agenţia pentru prejudiciul  creat acesteia, cu excepţia cazurilor de forţă majoră definite conform legii.

         Dacă turistul solicită schimbarea hotelului, structurii camerelor sau a oricărora dintre servicii,  aceasta echivalează cu rezilierea contractului, cu aplicarea penalităţilor legale la momentul  respectiv, şi încheierea unui nou contract.

       8. Turistul este obligat să achite la recepţia unităţii hoteliere taxa de staţiune, taxa de salubrizare, precum şi alte taxe locale, fără a putea pretinde despăgubiri sau returnarea sumelor  de la Agenţie.

       9. Turistul este obligat să prezinte la recepţia unităţii hoteliere actele sale de identitate, precum şi documentul de călătorie eliberat (voucher, bilet de odihnă şi/sau de tratament), în  vederea acordării serviciilor turistice.

 

    V. Renunțări, penalizări, despăgubiri

     5.1.În cazul în care turistul renunță din vina sa la pachetul de servicii turistice care face obiectul prezentului contract, el datorează Agenției penalizări după cum urmează:

5.1.1. În cazul serviciilor turistice externe/interne:


       A. Conditii de anulare/penalizari oferta STANDARD:

    a) 30% din preţul pachetului de servicii, dacă renunţarea se face in intervalul 59 – 30  de zile calendaristice înainte de data plecării;

    b) 70% din preţul pachetului de servicii, dacă renunţarea se face în intervalul 30 – 16 de zile  înainte de data plecării;

    c) 100% din preţul pachetului de servicii, dacă renunţarea se face într-un interval mai mic de 16  zile înainte de plecare sau pentru neprezentarea la program.


         B. Conditii de anulare/penalizari oferta EARLY BOOKING:

        a) 30% din prețul pachetului de servicii, dacă renunțarea se face in intervalul cuprins intre ziua confirmarii / rezervarii si 60 zile înainte de data plecării;

        b) 70% din prețul pachetului de servicii, dacă renunțarea se face în intervalul 59 – 15 zile calendaristice înainte de data plecării;

        c) 100 % din prețul pachetului de servicii, dacă renunțarea se face în intervalul 14 – 7 zile calendaristice înainte de data plecării;

 

5.1.2 Conditiile de anulare/penalizare indicate la art. 5.1.1 sunt standard si se aplica in toate cazurile, cu exceptia celor in care programul valorificat / confirmat are propriile reguli de anulare/penalizare:

       a)  programe de Revelion, turism individual, turism intern, croaziere, destinatii exotice, sistemele germane de rezervari Dertour si TUI, 3 rate de 30% + 30% si 40%; sau in rate egale pe luna cu pana la 30 de zile calendaristice înainte de începerea sejurului sau plata integrala in 3(trei ) zile lucratoare cu 10% reducere se aplica penalizari de 100% . Pe langa penalitatile indicate mai sus, turistul va suporta si eventualele taxe (ex: taxa pentru obtinerea vizelor), daca acestea nu sunt incluse in valoarea contractului.

       5.2. În cazul în care turistul care a contractat un pachet de servicii turistice cu Agenția și a achitat un avans nu se prezintă în termenul specificat în bonul de comandă sau în termenul comunicat în scris, pentru a achita ratele aferente sau restul de plată, contractul se consideră reziliat de drept, iar Agenția are dreptul de a anula rezervările efectuate în beneficiul turistului cu reținerea penalizărilor prevăzute la p. 5.1. din prezentul contract.

      5.3. Pentru biletele de odihnă și/sau de tratament cumpărate prin organizații sindicale, Agenția va face restituiri numai în baza cererilor de renunțare contrasemnate și ștampilate de reprezentantul organizației sindicale.

     5.4. În cazul în care o ambasadă refuză să acorde viza de intrare pentru efectuarea pachetului de servicii, turistului i se vor reține toate taxele datorate de Agenție prestatorilor direcți, precum și cheltuielile de operare proprii acesteia.

     5.5. Penalizări de 100% se aplică și în cazul în care turistul nu ajunge la timp la aeroport sau la locul de plecare/destinație, dacă nu poate pleca în călătorie pentru că documentele personale necesare în vederea efectuării călătoriei nu sunt conforme normelor legale sau este în imposibilitatea de a părăsi teritoriului țării, din alte motive ce țin de persoana acestuia.

    5.6. Turistul trebuie sa depună în scris cererea de renunțare la pachetul de servicii turistice la Agenție. În caz contrar, cererea de renunțare nu este luată în considerare.

     5.7. Agenția va acorda despăgubiri în funcție de gradul de nerespectare a obligațiilor din contract.

     5.8. Agenția nu răspunde în situații de grevă, conflicte politice și de război, catastrofe, de pericol public, atac terorist, embargou internațional, precum și în cazul în care companiile aeriene stabilesc limite de răspundere. Toate aceste situații care nu sunt imputabile nici unei părți se consideră situații de forță majoră și exonerează de răspundere Agenția.

     5.9. Toate sumele menționate la pct. 5.1, 5.2, 5.4 și 5.5 din prezentul contract, se vor reține de către Agenție din avansul sau prețul total al pachetului de servicii turistice achitat de turist, fără a fi necesară intervenția instanțelor de judecată.


VI. Reclamaţii

      1. În cazul în care turistul este nemulţumit de serviciile turistice primite, acesta are obligaţia  de a întocmi o sesizare în scris, clar şi explicit, cu privire la deficienţele constatate la faţa locului,  legate de realizarea pachetului de servicii turistice contractat, ce se va transmite prompt atât  Agenţiei, cât şi prestatorului de servicii turistice (conducerii hotelului, restaurantului).

     2. Atât Agenţia, cât şi prestatorul de servicii turistice vor acţiona imediat pentru soluţionarea  sesizării. În cazul în care sesizarea nu este soluţionată sau este soluţionată parţial, turistul va  depune la sediul Agenţiei o reclamaţie în scris, în termen de maximum 15 zile calendaristice de la  încheierea călătoriei, Agenţia urmând ca, în termen de 30 zile calendaristice, să comunice  turistului despăgubirile care i se cuvin.

 

 VII. Asigurări

         Turistul este asigurat pentru rambursarea cheltuielilor de repatriere şi/sau a sumelor achitate de el în cazul insolvabilităţii sau falimentului Agenţiei, conform Politei de asigurare Seria I nr. 45399 incheiată la SC OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP SA., valabila pana la data de 27.04.2017, poliță afişată pe pagina web a agenţiei: www.luxuriatrans.ro  

         Facultativ, turistul are posibilitatea încheierii unui contract de asigurare, care să acopere  taxele de transfer, sau a unui contract de asistenţă care să acopere taxele de repatriere în caz de  accidente, de boală sau deces, ori a unui contract de asigurare pentru bagaje, sau a unei asigurări medicale complexă+storno.

 

VIII. Documentele contractului se constituie ca anexă la acesta şi sunt următoarele:

          a) voucherul, biletul de odihnă-tratament, biletul de excursie, după caz;

          b) programul turistic, în cazul acţiunilor turistice.

          c) factura sau factura proforma 

 

  IX. Dispoziţii finale

        1. Prezentul contract a fost încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

        2. Comercializarea pachetelor de servicii turistice se va face în conformitate cu prevederile prezentului contract şi cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 107/1999 privind  activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice, aprobată cu modificări şi  completări prin Legea nr. 631/2001, cu modificările ulterioare.

          3. Contractul poate fi prezentat şi sub forma unui catalog, pliant sau alt înscris, dacă turistul  este informat despre aceasta şi dacă documentul conţine informaţiile prevăzute de art. 10 alin.  (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 107/1999, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.  631/2001, cu modificările ulterioare.

         4. Toate unitățile de cazare, precum și mijloacele de transport sunt clasificate de către organismele abilitate ale țărilor de destinație, conform procedurilor interne și normativelor locale acolo unde acestea există, care diferă de la o țară la alta și de la un tip de destinație la altul.

         5. Turistul declară că Agenția de turism l-a informat complet cu privire la condițiile de comercializare a pachetelor de servicii turistice în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 107/1999. Prin semnarea acestui contract, sau prin acceptarea pachetelor de servicii turistice inclusiv în cazul celor achiziționate la distanță prin mijloace electronice, turistul își exprimă acordul și luarea la cunoștință cu privire la condițiile generale de comercializare a pachetelor de servicii turistice, în conformitate cu oferta Agenției de turism.

      6. Conform dispozitiilor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, SC LUXURIA TRANS&TRAVEL SRL este operator de date cu caracter personal inscris sub nr 33054 si prelucrează datele cu caracter personal furnizate de dvs. prin acest document, avand ca scop colectarea datelor pentru emiterea biletelor de avion , furnizarea de servicii turistice si a serviciilor de cazare. Prin furnizarea datelor dumneavoastră personale, înţelegeţi şi sunteţi de acord cu transferarea acestora către companiile afiliate sau colaboratoare, partenerii nostri contractuali din tara si/sau strainatate. Administrăm datele dumneavoastră personale pe durata necesară pentru furnizarea serviciilor de mai sus sau pentru o durata de 5 ani de la data incheierii contractului. Dacă, pe viitor, compania va fi achiziţionată de o terţă parte, este posibil ca datele să fie transmise pentru continuarea fără probleme a activităţii de afaceri. Furnizăm datele dumneavoastră autorităţilor competente şi forurilor de judecată la cerere şi în cazul in care acest lucru este solicitat de legislatia relevanta

        7. Litigiile apărute între părți se rezolvă pe cale amiabilă, în caz contrar părțile înțeleg să se adreseze instanțelor de judecată competente.

        8. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

 

 

             Agenţia,                                                                                 Turist/Reprezentant Turist

LUXURIA TRANS&TRAVEL                                                   Nume Prenume:

 

Reprezentant                                                    

MADALINA CÎRLOVA                                                            

Ştampila și semnătura:                                                                 Semnătura.................